BEDER-EKSEMPEL: INGEN MARK-GIFT I DRIKKEVANDET.
I forbindelse med den nylige fokus på pesticider i drikkevandet i Aarhus-området har jeg gravet lidt i tallene i Beder ved Aarhus som et eksempel på hvad man finder.

Ser man på en af deres nuværende boringer, finder man ganske rigtigt spor efter 2 pesticider:
- N,N-dimethylsulfamid (DMS) der stammer fra primært træbeskyttelsesbiocider
- 2,6 dichlorbenzamid (BAM) der stammer fra f.eks. prefix og casaron, som er solgt af f.eks. FDB til private til ukrudtsbekæmpelse i indkørsler og på fortove og hos f.eks. DSB mv.
Ingen af midlerne stammer fra markbrug, og prefix og casaron har været forbudt i 25 år. Begge fund er med hhv 0,011 og 0,023 µg/liter.

FUND NÆR TOGBANE

Bemærk desuden, at netop boringen her ved Beder ligger nærmest klods op af et banelegeme. At der her igennem tiden er brugt anseelige mængder ukrudtsmidler som f.eks. kan lede til nedvaskning er meget sandsynligt.

VANDVÆRKER BRUGTE SELV PREFIX

Aarhus Vand har desuden tidligere erkendt at man har brugt Prefix til at holde vandværkerne ukrudtsfri. Reelt kan fundene altså skyldes værkernes egen anvendelse.

Trods meget mere lempelige godkendelsesprocedurer dengang, findes stofferne i øvrigt ikke over krav-værdien på 0,1 µg/liter. De overholder altså lovgivningens krav, der er meget meget meget forsigtig mht risiko.

Konklusionen her er altså at et forbud imod markbrug af pesticider ville ikke have forhindret disse fund.

NATURLIG GIFT: 7 x PESTICID-KRAVVÆRDI EFTER RENSNING

Ser man på øvrige indholdsstoffer, så indeholder samme boring naturligt 8,9 µ/liter arsen. Det er næsten dobbelt så meget som den tilladte grænseværdi på 5 µ/liter - men da man kan rense/fortynde vandet mht arsen, er indholdet iht Aarhus Vands vandanalyse kun på 0,74 µ/liter i drikkevandet i hanen. Altså under grænseværdien og lovligt at drikke.

Men sammenlignet med kravværdien for pesticider, der er på 0,1 µg/liter, var der inden rensning næsten 900 x for meget arsen i vandet, men rensningen har fjernet over 90%, så der bagefter kun er godt 7 x pesticid-kravværdien af denne naturlige gift i vandet.

20 x MERE NATURLIG GIFT END PESTICID

Ser vi på mængderne, er der med 0,74 µg arsen imod 0,034 µg pesticider mere end 20 x så meget naturlig gift i drikkevandet ved Beder, som der er pesticider. Med andre ord ville et pesticidforbud i området højest have fjernet 5% af giftmængden i vandet - næppe noget der havde gjort nogen som helst forskel.

KUN ARSEN OG BAKTERIER KOBLET TIL REEL SUNDHEDSFARE

Yderligere er arsen i en artikel fra 2018 blev sammenkædet med en øget risiko for slagtilfælde i Aarhusområdet og derudover er det udelukkende bakterie-fund der kan kobles til reelle og dokumenterbare sundhedsrisici i det danske grundvand.

Vi har ikke kunnet finde nogen som helst dokumenterede eksempler på pesticid-fund der skulle have udgjort en reel risiko for brugere af dansk postevand - i øvrigt en risiko der for bakteriernes vedkommende oftest løses midlertidigt ved at koge vandet før brug.

KONKLUSION: SPRØJTEFORBUD UDEN SUNDHEDSMÆSSIG EFFEKT

Konklusionen er i Beder altså meget simpel: et sprøjteforbud på de omkringliggende marker vil ingen som helst effekt have på sundhedsværdien af drikkevandet - der i øvrigt allerede aktivt må renses for et giftstof for at være lovligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke.

De to masse-screeninger for pesticider meget bredt, viser det samme: man finder ikke pesticider i mængder der skaber sundhedsmæssige problemer eller bekymringer.

Til gengæld har man f.eks. fundet spor efter fluorstoffer fra kølemidler til aircondition anlæg, såkaldt TFA - så det fornuftige er dermed snarere at spare pengene man vil bruge på pesticid-forbud og i stedet overveje yderligere screening efter sådanne industri-stoffer og evt overveje at rense for dem, hvis man finder større mængder.

At bruge 5000 kr pr husstand om året på pesticid-forbud på markerne er irrationelt og i modstrid med sund fornuft.



Kilder:
https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2021009951
https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2019009150
https://www.aarhusvand.dk/api/DownloadWaterQualityPdf/Download?plantId=4751000600&reportTypeId=1
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/tidligere-brug-af-traebeskyttelse-og-maling-mistaenkt-for-at-forurene-grundvandet/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jan/nyt-stof-fundet-i-grundvandet/
https://www.aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2020/december-2020/borgere-i-dele-af-det-vestlige-aarhus-skal-koge-drikkevandet/
https://baeredygtigtlandbrug.dk/2019/10/aarhus-vand-erkender-vandvaerks-pesticider-det-skulle-vaere-paent/

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk